ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
13.11.2015                   № 377

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного
захисту Житомирської області

         1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (далі - територіальна підсистема) відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, від 11.03.2015 № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”.
         2. У цьому Положенні термін "територіальна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється у Житомирській області і до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.
         3. Метою створення та функціонування територіальної підсистеми є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у Житомирській області.
         4. Завданнями територіальної підсистеми є:
         1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;
         2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій;
         3) планування заходів цивільного захисту;
         4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
         5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
         6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
         7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвиток, визначення ризиків їх виникнення на території області, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
         8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;
         9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
         10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;
         11) здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;
         12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
         13) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в особливий період;
         14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
         15) інші завдання, визначені законом.
         5. Безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсистеми здійснюється головою обласної державної адміністрації.
         Безпосереднє керівництво ланками територіальної підсистеми здійснюється посадовою особою, яка очолює орган, що створив таку ланку.
         6. Територіальна підсистема складається з постійно діючих ланок, що утворюються:
         у містах обласного та районного значення — міськими радами;
         у районах - райдержадміністраціями;
         у районах м. Житомира – органами місцевого самоврядування
         Положення про ланку територіальної підсистеми погоджується із управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - управління ДСНС України) у Житомирській області та затверджується органом, що її утворив.
         7. До складу територіальної підсистеми та її ланок входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання (додаток 1).
         На структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади та територіальні органи міністерств і відомств України в рамках територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області покладається виконання функцій згідно з додатком 2.
         8. Органами управління цивільного захисту, є:
         1) На регіональному рівні:
         обласна державна адміністрація, до повноважень якої належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території та у складі якої для організації заходів цивільного захисту функціонує управління цивільного захисту населення облдержадміністрації;
         управління ДСНС України у Житомирській області, як орган управління відповідними підрозділами (частинами) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
         2) на місцевому рівні – районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад, підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та сільських рад, підрозділи управління ДСНС України у Житомирській області;
         3) на об'єктовому рівні – керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.
         9. Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій у територіальній підсистемі функціонують:
         1) на регіональному рівні:
         оперативно-чергова служба пункту управління обласної державної адміністрації;
         оперативно-чергова служба центру управління в надзвичайних ситуаціях управління ДСНС України у Житомирській області.
         З ними взаємодіють оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій ( у яких вони створені).
         2) на місцевому рівні:
         чергові служби райдержадміністрацій та виконавчих органів міських рад;
         оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (в яких вони створені);
         3) на об'єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій (у яких вони створені).
         10. Для забезпечення сталого управління територіальною підсистемою та її ланками і виконання функцій, передбачених на особливий період, використовується система пунктів управління.
         11. Для управління територіальною підсистемою використовується телекомунікаційна мережа загального користування та внутрішньообласна система оповіщення.
         12. Для координації діяльності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них функціонують:
         на регіональному рівні – обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ;
         на місцевому рівні – районні, міські, селищні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
         на об'єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій.
         Діяльність зазначених комісій здійснюється відповідно до положень про них.
         13. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні, у разі потреби, утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник територіальної підсистеми, її ланки або суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня.
         До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
         14. До складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми входять згідно з додатком 3:
         підрозділи (частини) управління ДСНС України у Житомирській області;
         обласна, комунальні, об'єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;
         об'єктові та територіальні формування цивільного захисту;
         територіальні та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту.
         До складу територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми включаються органи управління, суб'єкти господарювання за переліком, згідно з додатком 4. Спеціалізовані служби проводять свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб'єктом господарювання, який утворив таку службу.
         15. Облік сил цивільного захисту здійснює управління ДСНС України у Житомирській області.
         16. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в області або в межах конкретної її території встановлюється один із таких режимів функціонування територіальної підсистеми:
         повсякденного функціонування;
         підвищеної готовності;
         надзвичайної ситуації;
         надзвичайного стану.
         17. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій територіальна підсистема функціонує в режимі повсякденного функціонування.
         18. Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у режимі повсякденного функціонування, є:
         забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;
         забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;
         здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;
         розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;
         здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;
         забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;
         організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
         створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
         організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;
         підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
         19. Підставами для тимчасового введення в області або в межах конкретної її території для територіальної підсистеми режиму підвищеної готовності є:
         на регіональному рівні–загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;
         на місцевому рівні – загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.
         20. Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у режимі підвищеної готовності, є:
         здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
         формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
         посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
         уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
         уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;
         приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;
         21. Підставами для тимчасового введення в області або в межах конкретної її території для територіальної підсистеми режиму надзвичайної ситуації є:
         на регіональному рівні – виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація регіонального рівня;
         на місцевому рівні – виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.
         Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368.
         22. Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у режимі надзвичайної ситуації, є:
         уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;
         здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
         призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення (у разі потреби) спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
         визначення зони надзвичайної ситуації;
         здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
         організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
         організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
         організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
         організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
         здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
         інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.
         23. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в області або в межах конкретної її території вводяться:
         за рішенням обласної державної адміністрацій – на території області;
         за рішенням райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування – на території відповідного району, міста обласного значення.
         У період дії надзвичайного стану (у разі його введення) територіальна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами.
         24. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях територіальна підсистема переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.
         Переведення територіальної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.
         В особливий період територіальна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами.
         25. Для організації діяльності територіальної підсистеми обласною державною адміністрацією розробляється план основних заходів цивільного захисту області на відповідний рік.
         26. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій обласною та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.
         27. Функціонування територіальної підсистеми та її ланок в особливий період здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.
         28. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.
         29. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми, її ланок під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани взаємодії.
         30. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності територіальної підсистеми здійснює управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації та управління ДСНС України у Житомирській області.
         31. З метою забезпечення здійснення заходів у територіальній підсистемі щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.
         32. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
         33. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
         34. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.
         Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.
         Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС України.
         35. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невід-кладних робіт в територіальній підсистемі під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.
         Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається:
         1) обласною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня – перший заступник або один із заступників голови обласної державної адміністрації;
         2) районною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – один із заступників голови районної державної адміністрації;
         3) виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – один із заступників міського голови;
         4) сільською, селищною радою у разі виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня – сільський, селищний голова;
         5) керівником суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного об'єктового рівня – керівник або один із керівників суб'єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.
         36. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
         Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
         37. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташоване таке підприємство, установа чи організація, а також відповідними підрозділами управління ДСНС України у Житомирській області, Міноборони, МВС, МОЗ тощо.
         До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об'єкт, на якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту ланки територіальної підсистеми чи територіальної підсистеми.
         Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.
         У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.
         Авіаційний пошук і рятування людей здійснюються суб'єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції. Організація проведення авіаційного пошуку і рятування здійснюється управлінням ДСНС України у Житомирській області.
         Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.
         38. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях.
         39. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в територіальній підсистемі та її ланках, можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.
         40. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
         41. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі не менше трьох діб.
         42. У територіальній підсистемі та її ланках з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:
         визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них;
         погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;
         організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;
         усебічного забезпечення спільних заходів, що будуть здійснюватися органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.
         43. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні – між територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а також суб'єктами господарювання.
         44. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і оперативно-черговими службами управління ДСНС України у Житомирській області організується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної події, надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.
         45. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснення таких заходів (додаток 5).
         Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
         46. Забезпечення фінансування територіальної підсистеми та її ланок здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, коштів суб'єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел.

Т.в.о. начальника управління
цивільного захисту населення облдержадміністрації                                                                С.В.Безносюк